Nieuwe arbowet

Nieuwe arbowet

Per 1 juli 2017 wordt de nieuwe Arbowet aangenomen. Hierin komt meer accent te liggen op preventie, versterking van de positie van de preventiemedewerker. Daarnaast worden de randvoorwaarden van handelen van de bedrijfsarts verbeterd.

 

Wat verandert er in de Arbowet per 1 juli 2017?

Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde Arbowet. In de leaflet Wijzigingen Arbeidsomstandighedenwet vindt u een uitgebreidere toelichting hierop.

  • Open spreekuur: iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken.
  • Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer.
  • Second opinion: een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid: de werknemersvertegenwoordiging krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: de preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol in de organisatie.
  • Basiscontract arbodienstverlening: er komt een basiscontract arbodienstverlening. Hierin worden de afspraken over de dienstverlening vastgelegd.